/ NUMER UMOWY

I/125/ZI/I-1/2022 z dnia 16.03.2022 r.

/ NAZWA KONTRAKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej tzw. STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 7 w rejonie msc. Głogoczów na odcinku od ok. km 684+220 do ok. km 688+250″

/ TERMIN REALIZACJI

17.03.2022 r. – 16.02.2025 r.

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie następującej dokumentacji:

 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej – STEŚ-R
 • Materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
 • Dokumentacji warunków podłoża gruntowego

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja położona jest w województwie małopolskim, powiat myślenicki, na terenie gminy Myślenice.

Informacje ogólne:

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych tj. 3 kolizyjnych skrzyżowań w km ok. 684+700, w km ok. 685+654, w km ok. 687+374 drogi krajowej nr 7 oraz likwidację przejść dla pieszych przez DK7,
 • poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK7 poprzez odseparowanie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego i włączenie dróg poprzecznych z DK7 na bezpiecznych skrzyżowaniach,
 • ograniczenie dostępności do drogi krajowej poprzez likwidację zjazdów i budowa dodatkowych jezdni w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych,
 • uciąglenie dróg serwisowych,
 • zabezpieczenie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy DK7 przed ponadnormatywnym hałasem,
 • poprawa geometrii istniejącej drogi zwiększająca bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
 • budowa kanału technologicznego wzdłuż drogi krajowej.

Stan istniejący
Droga krajowa nr 7 na odcinku od km 684+220 do km 688+250 tj. objętym opracowaniem przebiega z północy na południe kraju i krzyżuje się z drogą powiatową DP 1938K Głogoczów- Bęczarka – Krzywaczka, a także kilkoma drogami gminnymi tj.: DG 540261K, DG 540263K, DG 540280K.
Po rozbudowie w latach 70 -tych XX wieku droga krajowa nr 7 na odcinku opracowania posiada przekrój 2 x 2 o nawierzchni asfaltowej szerokości ok. 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m szerokości każdy) i pobocza bitumiczne o szerokości 2,0 m.
Wzdłuż drogi krajowej nr 7 przebiegają drogi dojazdowe pełniące rolę dróg serwisowych DK7 oraz dodatkowych jezdni zapewniających obsługę terenów przyległych do DK7. Droga jest dostępna poprzez zjazdy z przyległych działek zabudowanych budynkami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi: restauracje, zajazdy, hurtownie.
Na odcinku tym znajdują się utrudniające przejazd:

 • jednopoziomowe skrzyżowania,
 • przejścia dla pieszych;
 • zjazdy indywidualnie i publiczne z DK7.

Droga krajowa DK7 jest drogą główną i tranzytową do Zakopanego oraz do przejść granicznych Chyżne i Łysa Polana. Odcinkowo droga posiada oświetlenie drogowe zlokalizowane w pasie dzielącym. Na przedmiotowym odcinku DK7 jest kilka bramownic Krajowego Systemu Pobory Opłat (KSPO). Na obszarze, po którym biegnie odcinek DK7 objęty opracowaniem znajdują się tereny osuwiskowe.

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne:

klasa techniczna GP
prędkość projektowa Zgodna z obowiązującymi przepisami
przekrój drogi 2×2 / 2×3
szerokość pasa ruchu 3,50 m
szerokość opasek wewnętrznych 0,50 m
szerokość pasa dzielącego z opaskami Zgodnie z obowiązującymi przepisami
minimalna szerokość pobocza gruntowego 1,50 m
szerokość pasów awaryjnych:
kategoria ruchu / liczba równoważnych osi standardowych w [mln] KR5 (wstępnie na podstawie GPR)
dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących robót:

 • budowa bezkolizyjnych skrzyżowań,
 • poprawa geometrii istniejącej drogi,
 • włączenie dróg poprzecznych z DK7 na bezpiecznych skrzyżowaniach,
 • likwidacja zjazdów z DK7 i budowę/uciąglenie dodatkowych jezdni w celu zapewniania obsługi terenów przyległych,
 • budowa zabezpieczeń akustycznych – np. ekranów akustycznych,
 • budowa systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • budowa kanału technologicznego,
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa ciągów pieszych – zapewnienie dojścia do zatok autobusowych,
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, kolidującą z planowaną inwestycją,
 • wykonanie urządzeń BRD i Systemu Zarządzania Ruchem.