Akcja informacyjna

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Mosty Katowice Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie informuje, że przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjne w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej tzw.
STEŚ-R, dotyczącej przedsięwzięcia pn.:

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 7 W REJONIE MSC. GŁOGOCZÓW
NA ODC. OD KM OK. 684+220 DO KM OK. 688+250

Spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami zostanie zorganizowane wg. następującego porządku:

Obszar

Miejsce

Data/dzień tygodnia

Godzina

Gmina

MYŚLENICE

WIEJSKI DOM KULTURY

W GŁOGOCZOWIE
32-444 Głogoczów 406

12.12.2022
(poniedziałek)

17:00

W ramach planowanego w dniu 12.12.2022r. spotkania informacyjnego, zaprezentowane zostaną materiały informacyjne z opisem i planowanym przebiegiem przedsięwzięcia, umożliwiające społeczności lokalnej zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi.
Niezbędne materiały informacyjne z możliwością ich pobrania zostały zamieszczone poniżej:

Orientacja

Plan sytuacyjny nr 1 – wariant nr 1 (czerwony)

Plan sytuacyjny nr 2 – wariant nr 1 (czerwony)

Ankieta

Ankiety dotyczące proponowanych rozwiązań można składać podczas spotkań oraz dostarczyć w terminie do dnia 24.12.2022r. za pomocą:

 •  poczty elektronicznej – na adres: biuro@mostykatowice.pl z dopiskiem:
  „Spotkanie informacyjne – DK7-Głogoczów”,
 • pocztą na adres: Mosty Katowice sp. z o.o., 40-555 Katowice, ul. Rolna 12,

Opis rozwiązań projektowych

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie myślenickim na terenie gminy Myślenice w obszarze obrębów ewidencyjnych: 0005_Głogoczów, 0008_Krzyszkowice, 0001_Bęczarka.
W ramach inwestycji opracowano trzy warianty rozwiązań drogowych. Wszystkie z opisanych wariantów posiadają wspólny początek, który dowiązano do istniejącego przekroju DK7 w km 684+215 na terenie miejscowości Głogoczów. Natomiast koniec rozbudowywanego odcinka drogi znajduje się: w wariantach nr 1 i 3 w km 688+408, w wariancie nr 2 w km 688+630 istniejącej drogi krajowej nr 7 w miejscowości Krzyszkowice.
Warianty nr 1 i 3 obejmują zakres rozbudowy na odcinku o długości ok. 4,2 km, natomiast wariant nr 2 uwzględnia rozbudowę na długości ok. 3,8 km.

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi między innymi:
– rozbudowa drogi krajowej nr 7 klasy GP
– przebudowa i budowa skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną drogę,
– przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego w bezpośredniej strefie oddziaływania drogi,
– budowa obiektów inżynierskich (mosty, przepusty),
– budowa jezdni dodatkowych jako uzupełnienie istniejącej sieci obsługującej przyległy teren,
– rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, a także ciągów pieszych oraz rowerowych,
– budowa bezkolizyjnych przejść dla pieszych,
– budowa elementów związanych z ochroną środowiska,
– przebudowa kolidujących z inwestycją urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz naziemnego.
– budowa urządzeń infrastruktury technicznej.

Dostęp do drogi będzie się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania i węzły, których lokalizacja jest zróżnicowana w zależności od wariantu przebiegu trasy drogi krajowej nr 7. Miejsca dostępu do drogi wynikają z kształtu istniejącej sieci drogowej jak również z parametrów wymaganych przepisami technicznymi.

Projektowane są następujące połączenia z istniejącymi drogami:

 • w wariancie nr 1 (czerwonym):
  – węzeł Głogoczówka w km 685+768 na przecięciu z przebudowywaną drogą gminną DG-GDDKiA2,
  – wyłączenie w km 687+363 na układ istniejących dróg lokalnych zrealizowane poprzez dodatkowe jezdnie drogi krajowej nr 7,
 • w wariancie nr 2 (fioletowym):
  – węzeł Głogoczówka w km 685+040 na przecięciu z przebudowywaną drogą gminną DG-GDDKiA2,
  – wyłączenie i włączenie w km 687+825 na układ istniejących dróg lokalnych zrealizowane poprzez dodatkowe jezdnie drogi krajowej nr 7,
 • w wariancie nr 3 (błękitnym):
  – skrzyżowanie na prawo skręty w km 685+643 na przecięciu z drogą gminną DG-GDDKiA2 i projektowanej drodze gminnej DG-2,
  – węzeł Bęczarka w km 687+231 na przecięciu z drogą powiatową nr 1938K.

Pozostałe drogi zostały przeprowadzone nad lub pod projektowaną drogą krajową lub zostały włączone do projektowanych jezdni dodatkowych i doprowadzone do najbliższego miejsca umożliwiającego przejazd na druga stronę DK7. Warianty nr 1 i 3 posiadają zbliżony do siebie przebieg, a ewentualne różnice wynikają z możliwości wariantowej lokalizacji projektowanych połączeń z lokalnym układem dróg.

1 grudnia 2022